Avtal och tvister

Juristfirma Proximus har stor expertis inom avtalsfrågor. Vi har figurerat som ombud i ett större antal avtalstvister och tvister gällande olika typer av fordringar.

Exempel på avtal vi har upprättat åt våra klienter är följande:

 • Agentavtal
 • Aktieägartillskott (ovillkorat och villkorat)
 • Anläggningsarrende, bostadsarrende, jordbruksarrende
 • Artistavtal
 • Skuldebrev
 • Förlikningsavtal
 • Hyresavtal förstahand, andrahand och hyresavtal lokal
 • Inkråmsöverlåtelseavtal
 • Kommissionsavtal
 • Konsultavtal
 • Leasingavtal (operationella och finansiella)
 • Leveransavtal
 • Licensavtal
 • Samarbetsavtal
 • Underentreprenörsavtal
 • Återförsäljaravtal
 • Avsiktsförklaring (letter of intent)
 • Äktenskapsförord
 • Testamente
 • Samboavtal
 • Kreditavtal
 • Uppdragsavtal företagsbesiktning
 • Köpekontrakt hus, fastighet, köpebrev och handpenningavtal
 • Borgensavtal
 • Borgensåtagande vid hyresavtal
 • Nyemission, kallelse bolagsstämma, tilldelningsbeslut och teckningslista
 • Aktieöverlåtelseavtal
 • Handelsbolagsavtal
 • Kommanditbolagsavtal
 • Entreprenadavtal konsument samt villkor för renovering och nyuppförande av villa/tillbyggnad
 • Bolagsordning
 • Stiftelseurkund kontantbildning & apportegendom
 • Aktieägaravtal